Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu w ramach konkursu
„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”
realizowanego przez Fundację „Połączeni Pasją” w Łodzi w okresie
01 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Połączeni Pasją prowadzi nabór beneficjentów z terenu województw łódzkiego, śląskiego
i wielkopolskiego, do projektów pn. ”Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych” oraz „Indywidualny trening psychoruchowy”.

***

Do wzięcia udziału w projekcie pn. ”Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych” zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i niepełnosprawne ruchowo, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

Celem głównym projektu jest rehabilitacja funkcjonalna. W projekcie przewidziane są indywidualne zajęcia
z zakresu rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania beneficjenta.
Udział beneficjenta w projekcie jest bezpłatny.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie przesłanego do dnia 31.03.2017r. wyłącznie drogą pocztową na adres: Fundacja Połączeni Pasją ul. Bartoka 1/29, 92-547 Łódź czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (na załączonym druku) wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W miesiącu kwietniu 2017 r. nastąpi rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do projektu ”Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych” oraz oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

***

Do wzięcia udziału w projekcie pn. „Indywidualny trening psychoruchowy” zapraszamy dorosłe osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną i niepełnosprawne ruchowo, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziane są indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, nauka i doskonalenie umiejętności wykonywania podstawowych czynności samoobsługi oraz opieka psychologa w miejscu zamieszkania beneficjenta. Udział beneficjenta w projekcie jest bezpłatny.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie przesłanego do dnia 31.03.2017r. wyłącznie drogą pocztową na adres: Fundacja Połączeni Pasją ul. Bartoka 1/29, 92-547 Łódź czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (na załączonym druku) wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W miesiącu kwietniu 2017 r. nastąpi rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do projektu „Indywidualny trening psychoruchowy” oraz oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

UWAGA: Beneficjenci mogą aplikować do obydwu projektów, jednak po weryfikacji przez komisję konkursową będą zakwalifikowani wyłącznie do udziału w jednym projekcie.