Darowizny osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to obowiązkowo musi ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Darowizny na rzecz Fundacji „Połączeni Pasją”
Wpłaty można dokonywać na nasze konto: mBank S.A.  88 1140 2017 0000 45020587 7313

Z dopiskiem: DAROWIZNA

Nasi podopieczni