RODO W FUNDACJI POŁĄCZENI PASJĄ

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Połączeni Pasją” z siedzibą w Łodzi (92-547) przy ul. Bartoka 1/29.

Realizując nasze działania statutowe zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych podopiecznych, darczyńców, partnerów, sponsorów, pracowników, współpracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Państwa z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Państwu pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z naszą Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: dane biometryczne – wizerunek, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Po co zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów statutowych naszej Fundacji wystąpią, co do zasady cztery z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z darczyńcami, partnerami, sponsorami, pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania naszej Fundacji, a Państwo nie mogliby korzystać z naszej pomocy.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli naszą Fundację. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów statutowych Fundacji takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność czy przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych beneficjentów i współpracowników.

3. Państwa dobrowolna zgoda. W naszym przypadku jest to udzielenie Państwu pomocy
w zakresie ochrony zdrowia przez naszych fizjoterapeutów, psychoterapeutów
i wolontariuszy. Nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z wsparcia naszej Fundacji. Państwa pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

4. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np. przekazanie materiałów do uprawnionego organu np. Sąd, ZUS, Urząd Skarbowy czy sprawozdawczość
z działalności naszej Fundacji.

Jak przetwarzamy dane osobowe? – Zasady przetwarzania danych

Państwa dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu Państwa dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych naszej Fundacji lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Państwa dane – Przekazywanie danych.

W celu zapewnienia naszej Fundacji skutecznego i racjonalnego wsparcia w ramach realizowanych projektów PFRON wymagane jest od organizacji pozarządowej gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych beneficjentów ostatecznych (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień i rodzaj niepełnosprawności, itp.). Zgromadzone przez organizację pozarządową, w ramach realizacji projektów, dane osobowe przekazywane są do PFRON (za pośrednictwem aplikacji Ewidencja Godzin Wsparcia). PFRON korzysta z tych danych (przetwarza) przede wszystkim w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez naszą Fundację, jak również do celów ewaluacyjnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym pracownikom/współpracownikom Fundacji, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmiotom, którym Fundacja powierzy przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie

Jakie mam prawa? – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas.
Jeśli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych możecie ją w każdej chwili wycofać.
Macie Państwo również prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
Uprawnienia powyższe przysługują także Państwu w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeśli macie Państwo pytania?

Pod adresem e-mail fundacja@polaczenipasja.pl możecie Państwo zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Państwa uprawnień.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KWEST