Darowizny osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to obowiązkowo musi ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0.

Należy podkreślić, że podatnik będący osobą fizyczną może zarówno odliczyć przekazaną darowiznę, jak i przekazać 1% podatku dochodowego należnego Urzędowi Skarbowemu.

Darowizny na rzecz Fundacji „Połączeni Pasją”
Wpłaty można dokonywać na nasze konto: mBank S.A.  88 1140 2017 0000 45020587 7313

Z dopiskiem DAROWIZNA

O różnicach pomiędzy 1,5% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/425036


Statut Fundacji

Pobierz (PDF)

Nasi podopieczni